Przetargi.pl
REWITALIZACJA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 206 W ŁODZI

Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-496 Łódź, Łozowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426588364 , fax. 426588362
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi
  Łozowa 9
  91-496 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426588364, fax. 426588362
  REGON: 470009653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp206.edu.lodz.pl/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 206 W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest rewitalizacja - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (tzw. PFU - zał. nr 1) oraz wzorem umowy (zał. nr 2) - istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 206, poprzez m.in: a) demontaż i utylizacja istniejących urządzeń zabawowych; b) demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni gumowej; c) demontaż starego ciągu pieszego betonowego i wykonanie trawnika siewem w jego miejscu; d) położenie (jako nowej nawierzchni nowego placu zabaw) pola piaskowego (korytowanie, wywóz urobku, piasek płukany 30 cm, geowłoknina, plantowanie); e) położenie nowego obrzeża betonowe z nakładką gumową wokół nowego placu zabaw; f) renowacja dwóch altan znajdujących się na dotychczasowym placu zabaw, w tym m.in.:  położenie kostki brukowej pod altanami;  rewitalizacja altan tj. m.in. czyszczenie i zabezpieczenie poprzez malowanie antykorozyjne altan; g) przestawienie do nowej lokalizacji (uzgodnionej z Zamawiającym na terenie SP206) - stacjonarnego stołu do ping-ponga (stół typu out-door, wykonany z płyt betonowych); h) przesadzenie istniejących nasadzeń (krzaki, małe drzewka, elementy żywopłotu) do nowej, uzgodnionej z Zamawiający lokalizacji na terenie SP206; i) renowacja tablicy oraz konstrukcji nośnej istniejącego regulaminu placu zabaw; j) dostawa i instalacja piłkochwytu o wymiarach minimalnych wys. 4 m, szerokość 22 m; k) dostawa i instalacja nowych obiektów wyposażenia placu zabaw w tym m.in. następujących elementów, co najmniej równoważnych do niżej określonych (kryteria równoważności zostały określone w PFU);  linarium typu piramida pajęcza;  huśtawka typu mix z bocianim gniazdem;  element sprawnościowy wraz ze zjeżdżalnią;  chwiejący most;  sprężynowiec typu tuba;  karuzela typu słupowa koło;  bujak podwójny;  ławka 2. UWAGA: wszystkie prace określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) za pomocą wyłącznie tzw. lekkich maszyn budowlanych, nie powodujących ubytków i uszkodzeń nawierzchni trawiastej, boisk itp. itd. na terenie SP206 – wokół plano-wanego placu zabaw. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń w/w. nawierzchni – Wykonawca zobowiązany będzie do pełnego przywrócenia stanu zastanego przed zakończeniem ostatecznych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie do oferty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w SIWZ na stronie http://sp206.edu.lodz.pl/przetargi/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach