Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej– w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.

Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426313768 , fax. +48426313874
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  Piotrkowska 266
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426313768, fax. +48426313874
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej– w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (B-17) Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, realizowane w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/17-00 - w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zwanego dalej Projektem - zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP . b) wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. wraz z budową instalacji wentylacji oraz przebudową instalacji elektrycznej i pracami budowlanymi towarzyszącymi, w związku z dostosowaniem budynku do aktualnych wymogów ppoż; c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności przebudową toalet; wykonaniem prac aranżacyjnych na poszczególnych kondygnacjach w oparciu o załączony „Opis aranżacji” oraz wykonanie innych wymaganych przepisami prawa prac, nie ujętych w lit a i b, a niezbędnymi do wykonania w celu spełnienia wszystkich wymagań zarówno ppoż jak i warunków technicznych dla przedmiotowego budynku. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego prace projektowe i budowlane oraz prace związane z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. określa załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający , zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda wniesienia wadium w kwocie 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 310,836,1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi nr 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228, z dopiskiem: Wadium – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. (oznaczenie sprawy: ZP/02/2020/W8).Oryginał lub kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 3.b)-e). wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiedni dokument w formie oryginału. Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 7.1. W przypadku składnia Oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 8. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Politechnikę Łódzką, (ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź), Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź b) Z treści gwarancji/ poręczenia o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Ustawy winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp: tj. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 9. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 10. W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 7 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dostarczony przed upływem terminu składania ofert w kopercie, która będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres: Politechnika Łódzka, Kancelaria Główna, ul. Żeromskiego 116 w godz. 8:00-13:00, oraz opisana: Wadium – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. (oznaczenie sprawy: ZP/02/2020/W8). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 12. Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium lub zabezpieczona w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP. 13. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 14. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach. 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ustalonej w umowie ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym (ceny ofertowej brutto). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w:PEKAO S. A. II Oddział w Łodzi nr 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. (oznaczenie sprawy: ZP/02/2020/W8). 6. Część zabezpieczenia (70%), zgodnie z umową wykonania robót, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych (tj. po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy). Pozostała część zabezpieczenia (30%), pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; b) oznaczenie (numer postępowania); c) określenie przedmiotu postępowania; d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; e) kwotę gwarancji; f) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady); g) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”; 10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Wypłata, o której mowa w pkt 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 15. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 – 10 ustawy Pzp i zawierać zobowiązanie do „wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”. 16. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 17. Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia. 18. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 19. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SIWZ. b) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV). c) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. d) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. e) Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – aktualne na dzień składania ofert - według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia te składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w punkcie 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia o których mowa w rozdz. XIII. 1.e) niniejszej SIWZ. UWAGA: Oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym/lub podpisem własnoręcznym. f. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ : a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”. – Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno być złożone wraz z dowodami w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem(przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). – W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. – Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. – oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach