Przetargi.pl
„Rewitalizacja parku podworskiego w Nerze”

Gmina Wartkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, Stary Gostków
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 785 105 , fax. 436 785 170
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wartkowice
  Stary Gostków 3D
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 436 785 105, fax. 436 785 170
  REGON: 73093436400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja parku podworskiego w Nerze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji dendrologicznej istniejącego drzewostanu; 2) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: A) projekt budowlany i wykonawczy, B) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, C) operat wodnoprawny, D) projekt zieleni w zakresie gospodarki drzewostanem zawierający analizę stanu zdrowotnego drzew i zakres niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjno - leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem drzew najcenniejszych oraz prac związanych wycinką, E) projekt zieleni w zakresie nowych nasadzeń, F) projekt graficzny treści tablic informacyjnych i edukacyjnych, G) przedmiar robót budowlanych i prac w zieleni w podziale na strefy; 3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót i prac objętych dokumentacją projektową; 4) uzyskanie warunków technicznych od zarządców sieci w zakresie przyłączenia planowanych obiektów do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; 5) zapewnienie nadzoru autorskiego w tracie realizacji robót; 6) zabiegi w drzewostanie (wycinka, pielęgnacja, konserwacja); 7) nowe nasadzenia; 8) zorganizowanie strefy edukacyjno-ekologicznej, poprzez stworzenie ścieżki obserwacyjnej wskazującej ciekawe egzemplarze drzew; 9) oczyszczenie zbiornika wodnego i części rowu dopływającego (odmulenie, wykarczowanie krzaków, wzmocnienie brzegów zbiornika); 10) budowę zastawki w celu utrzymania lustra wody w zbiorniku i umożliwienia jego regulacji, budowa przepustu i kładki drewnianej; 11) wykonanie alejek i placyków utwardzonych kruszywem naturalnym z niesortu granitowego; 12) montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stoły do gier, tablice informacyjne i edukacyjne); 13) budowę oświetlenia parkowego z instalacją elektryczną kablową, oprawami energooszczędnymi LED na słupach parkowych; 14) budowę stałej sceny plenerowej o pow. ok. 50 m na fundamencie żelbetowym, z drewnianą konstrukcją nośną i lekkim zadaszeniem; 15) budowę placu zabaw składającego się z urządzenia wielofunkcyjnego oraz kilku pojedynczych oraz siłowni plenerowej, składającej się z trzech podwójnych zestawów; 16) budowę toalety publicznej z przyłączami (toaleta stała, posadowiona na płycie fundamentowej, wyposażona w instalację wod-kan i elektryczną, w pełni zautomatyzowana); 17) wykonanie terenu zielonego aktywnej rekreacji. 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na terenie parku podworskiego w Nerze zlokalizowanego na działce nr 172/1 obręb Ner o powierzchni 2,91 ha stanowiącej własność Gminy Wartkowice. 3. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać podział parku na cztery strefy (części): 1) część wypoczynkową przy zbiorniku wodnym (od strony wschodniej); 2) część sportowo – rekreacyjną (od strony północno-wschodniej – z wjazdem z drogi gminnej nr 111204E); 3) część edukacyjno-ekologiczną (od zachodniej strony parku); 4) część integracyjno-kulturalną (w części centralnej parku). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć i utrzymać w okresie realizacji umowy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2000000 zł (słownie: dwa miliony złotych). 6. Na zrealizowany przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i obejmuje wykonane roboty budowlane, prace i zamontowane urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112711-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Wartkowice: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250 w opisie przelewu wpisując: "wadium – ZP.271.06.2020” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) nazwę zadania. 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….do dnia ………”, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - począwszy od dnia składania oferty, aż do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 7. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczenia i dodatkowe dokumenty: 1) Formularz ofertowy – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 4) Dokumenty potwierdzające, że osoba/osoby składające ofertę są uprawnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – m.in.: CeiDG/KRS/oryginał pełnomocnictwa); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego w oryginale. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach