Przetargi.pl
REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ STOLARNI WOP PRZY UL. 1 MAJA NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Miasto Szklarska Poręba ogłasza przetarg

 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, Granitowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 547 700 , fax. 757 547 724
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szklarska Poręba
  Granitowa 2
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 757 547 700, fax. 757 547 724
  REGON: 23082164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ STOLARNI WOP PRZY UL. 1 MAJA NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną do jego funkcjonowania zewnętrzną infrastrukturą techniczną, położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. 1Maja, na obszarze Miasta wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/1815/611/J z 26.02.1980 r. Kategoria obiektu XVI. Budynek po przebudowie i rozbudowie nie będzie służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek będzie zawierać pomieszczenia socjalne (szatnie z umywalniami, jadalnia) i pracy biurowej. Przy realizacji zamówienia obowiązuje zachowanie wytycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestowanego (część działki 6/8) to teren zabudowany budynkiem gospodarczym dwukondygnacyjnym (Pz=ok. 300m2) oraz 3 nieużytkowanymi budynkami jednokondygnacyjnym (Pz=ok. 155, 40 i 15m2). Teren pokryty jest luźnymi usypiskami materiałów sypkich z zielenią niską i średnią, z nielicznymi drzewami. Poziom zagospodarowania jest zróżnicowany: 604,20-609,80 m n.p.m. W terenie występują odcinki prawdopodobnie nieczynnych linii oświetlenia terenu oraz kanalizacji sanitarnej deszczowej. Teren jest nieogrodzony. Poza terenem, od strony północnej przebiega czynna linia kanalizacji deszczowej. Od strony południowo-wschodniej do terenu przylega plac (kilkupoziomowy) mieszczący miejsca postojowe dla samochodów osobowych (55 m.p. w tym 2 dla osób na wózku inwalidzkim) do obsługi projektowanego obiektu biurowo-socjalnego. 3. Przyjęte wskaźniki przestrzenne: - powierzchnia netto - 491,58 m2 - kubatura - 2630 m3 - wysokość - 10,20 m - szerokość elewacji frontowej - 23,90 m w tym: zestawienie powierzchni netto pomieszczeń KONDYGNACJA 1 (parter) – 267,76 m2 1/1 wiatrołap 7,31 m2 1/2 klatka schodowa 16,56 m2 1/3 szyb windy 2,97 m2 1/4 schowek 1,62 m2 1/5 korytarz 27,47 m2 1/6 jadalnia 60,72 m2 1/7 kuchnia podręczna 6,34 m2 1/8 toalety 21,15 m2 1/9 szatnia 29,55 m2 1/10 suszarnia 5,57 m2 1/11 prysznice 13,58 m2 1/12 pokój biurowy 19,24 m2 1/13 magazyn 51,03 m2 1/14 kotłownia 4,65 m2 KONDYGNACJA 2 (I piętro) - 223,82 m2 + pow. pomocnicza 49,04 m2 2/1 klatka schodowa 16,94 m2 + pow. pomocnicza 0,00 m2 2/2 szyb windy 2,97 m2 0,00 m2 2/3 schowek 1,71 m2 0,00 m2 2/4 korytarz 11,89 m2 0,00 m2 2/5 kasa 11,42 m2 5,18 m2 2/6 korytarz 10,62 m2 0,00 m2 2/7 sekretariat 15,05 m2 3,89 m2 2/8 gabinet kierownika 15,75 m2 3,94 m2 2/9 pokój biurowy 20,64 m2 0,00 m2 2/10 pokój biurowy 25,36 m2 9,12 m2 2/11 pokój biurowy 10,36 m2 3,77 m2 2/12 pokój biurowy 14,44 m2 5,25 m2 2/13 serwerownia 4,42 m2 0,00 m2 2/14 korytarz 6,08 m2 0,00 m2 2/15 pom. socjalne 8,25 m2 0,00 m2 2/16 toaleta 3,74 m2 0,00 m2 2/17 archiwum 12,88 m2 8,86 m2 2/18 rezerwa 22,08 m2 0,00 m2 2/19 rezerwa 9,22 m2 9,03 m2 4. Dostosowanie, do formy obiektów sąsiadujących, elementów przebudowy i rozbudowy budynku poprzez: - naturalnych materiałów wykończeniowych - kamień, tynk, drewno - struktury tynku - kolorystyki odpowiadającej budynkowi istniejącemu. 5. Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku b. stolarni WOP na potrzeby budynku biurowo-socjalnego z dobudową klatki schodowej: - roboty rozbiórkowe konstrukcji – ok. 491,6m2 p.u.; - roboty konstrukcyjne stanu zerowego – ok.337,1m2 p.z.; - roboty konstrukcyjne stanu surowego nadziemia – ok. 491,6 m2 p.u. - roboty instalacyjne (rozbiórki instalacji, instal. elektryczne, instal. sanitarne, wentylacja mechan. - ok.491,6m2 p.u.; roboty wykończeniowe (rozbiórki stanu wykończeniowego, roboty stanu wykończeniowego, wewnętrzne i zewnętrzne ( w ograniczonym zakresie) urządzenia i wyposażenie- ok. 491,6m2 p.u.; - przyłącze wody – ok. 87,87m; - przyłącze kanalizacji sanitarnej – ok. 164,81m; - kanalizacja deszczowa- ok. 50,0m; - drenaż opaskowy- ok. 82m; - nawierzchnia utwardzona piesza- ok. 32,40m2 w szczególności: usunięcie zadrzewień- ok. 5szt, zdjęcie warstwy humusu-ok. 4,9m3, chodnik z kostki brukowej betonowej-32,40m2, obrzeża betonowe- 27m, - roboty agrotechniczne w szczególności trawnik- ok. 0,01 ha 5. Przyjęte rozwiązania techniczne: Fundamenty z betonu żwirowego klasy min.B-25. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego grubości 30 i 36,5cm. Płyta podłogowa częściowo istniejąca. Nowa betonowa, na gruncie i podkładzie żwirowym, ocieplana pod warstwą konstrukcyjną. Strop nowoprojektowany żelbetowy, wylewany. Ściany wewnętrzne działowe grubości 15 cm wykonane z bloczków gazobetonowych. Schody wewnętrzne żelbetowe. Więźba dachowa drewniana. Nowoprojektowana z drewna klasy C22 impregnowanego przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo (impregnowane do właściwości „trudnozapalne” np. Fobos M-4, także pozostawiane drewniane elementy konstrukcyjne). Pokrycie blachą w arkuszach (na wzór łączonej „na rąbek stojący”). Stolarka budowlana drewniana lub plastikowa, z podziałami zgodnie z rysunkami elewacji. Wykończenie 1- na zewnątrz w podmurówce okładzina kamienna, w poziomie 1 - tynk, w poziomie 2 -drewno (deski 22 mm łączone na pióro i wpust lub alternatywny materiał zachowujący rysunek i wybarwienie drewna). Istniejąca okładzina kamienna kondygnacji parteru pozostawiana; 2-wykończenie wewnętrzne ścian tynkiem gipsowym. W łazienkach do poziomu min. 2m nad podłogą płytki ceramiczne; 3- podłoga z paneli drewnianych lub drewnopodobnych (zamiennie wykładzina dywanowa) oraz z płytek ceramicznych; 4- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy cynkowej lub plastikowe, antracytowe; 5-zewnętrzne elementy metalowe pomalowane farbą antykorozyjną i wykończeniową matową w kolorze antracytowym 6- zewnętrzne elementy drewniane (impregnowane do właściwości „trudnozapalne” np. Fobos M-4) malowane lakierami niekryjącymi (lub bejca i lakier bezbarwny) w wybarwieniu zgodnie z rysunkami elewacji; 6. Dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń biurowych I piętra – poprzez wybudowaną windę między kondygnacją wejścia i kondygnacją biurową. 7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne: Wentylacja pomieszczeń mechaniczna, nawiewno-wywiewna wyposażona w instalację rekuperacji. Wloty wyprowadzone 10cm pod sufitem. Instalacja grzewcza oparta na kotle na paliwo gazowe umieszczonym w kotłowni. Instalacja sanitarna zaopatrywana w wodę z budowanego przyłącza. Odprowadzenie ścieków do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków deszczowych do uzgodnionej studni chłonnej, bez instalacji prowadzonych przez teren. Instalacja elektryczna zaopatrywana w energię z projektowanego przyłącza. Zewnętrzna infrastruktura techniczna ma być wykonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb funkcjonowania budynku , w tym kanalizacja deszczowa do wykonania wyłącznie wokół budynku, z odprowadzeniem do studni chłonnej – bez prowadzenia instalacji przez teren. Uwaga Wszystkie prace ziemne mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem uprawnionego archeologa. Zatrudnienie archeologa należy do obowiązków Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem Rzeczowym przedmiotu zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 10 000zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.110 z póź.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Santander Bank Polska S.A. 1/ Oddział w Szklarskiej Porębie nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338, z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – przebudowa_ MZGK 2019. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 (patrz: punkt XI.5 c) i d) ), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby („inny podmiot”) celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego należy dołączyć do Oferty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X. 1.e) –„zaświadczenie”- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniający wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów wymienionych w SIWZ : informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; wykazu osób, wykazu robót, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami , którzy złożyli oferty w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach