Przetargi.pl
Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości Miechów-Charsznica: - budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem terenu

Gmina Charsznica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3836110 , fax. 41 3836240
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Charsznica
  ul. Kolejowa 20
  32-250 Charsznica, woj. małopolskie
  tel. 41 3836110, fax. 41 3836240
  REGON: 29101002700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.charsznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości Miechów-Charsznica: - budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości Miechów-Charsznica: - budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik; - budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem terenu”. Zakres projektu budowlanego obejmuje: 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska „Orlik”. Zakres projektu obejmuje: budowę siłowni zewnętrznej, budowę chodnika, małą architekturę. 2. Budowa altany, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzanych z zagospodarowaniem terenu. Zakres obejmuję m.in.: budowę altany wyposażonej w meble biesiadne, siłowni zewnętrznej z miejscami odpoczynku, nawierzchni utwardzonych, tj: chodnika i placu z kręgiem ogniskowym, małą architekturą, zieleń. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 20014-2020 (RPOWM), Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach