Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie: ogrodów i ścieżek zmysłów w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach zmysłów realizowanych na terenie dzielnicy III Nowego Sącza”

Miasto Nowy Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 448-66-05 , fax. 18 443-78-63
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Nowy Sącz
  Rynek 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 448-66-05, fax. 18 443-78-63
  REGON: 49189316700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowysacz.pl; www.nowysacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie: ogrodów i ścieżek zmysłów w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach zmysłów realizowanych na terenie dzielnicy III Nowego Sącza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów i ścieżek zmysłów w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Nowego Sącza, zgodnie z projektem zadania publicznego zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2019 ok, pn.: ,,Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłu realizowanym na terenie dzielnicy III Nowy Sącz 2019”. II. Zamawiający dzieli zamówienie na części, zwane dalej ,, Zadaniami” tj.: a)Zadanie I – Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodów i ścieżek zmysłów na terenie szkół i przedszkola w Nowym Sączu; b)Zadanie II - Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodów i ścieżek zmysłów na terenie Domów Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania I i Zadania II został opisany za pomocą Programu funkcjonalno - użytkowego oraz załączników zawartych w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. IV. Zakres świadczenia został określony we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: a) dla Zadania I w wysokości 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy), nie później niż w terminie składania ofert; b) dla Zadania II w wysokości 1 600,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset), nie później niż w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawie szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach