Przetargi.pl
Dostawa sprzętu rolniczego - ciągnika dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-015 Kłaj, Grodkowice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 841 095 , fax. 122 841 095
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny
  Grodkowice 1
  32-015 Kłaj, woj. małopolskie
  tel. 122 841 095, fax. 122 841 095
  REGON: 79480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdgrodkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB-Zakład Doświadczalny Grodkowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu rolniczego - ciągnika dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rolniczego - ciągnika dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. nr 2 do SIWZ (specyfikacja techniczna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach