Przetargi.pl
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 1603731 , fax. 758 84 50
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
  ul. Gordziałkowskiego 9
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 1603731, fax. 758 84 50
  REGON: 13017973000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbszm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/ Zakres prac obejmuje w szczególności: A/ prace wynikające z audytu energetycznego: - częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji, - wykonanie izolacji ścian fundamentowych, - remont pokrycia dachowego, - doposażenie lokali w wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. - zakup i montaż węzła dwufuncyjnego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. - remont balkonów, - remont kominów, - remont klatki schodowej, - adaptacja pomieszczenia technicznego na potrzeby węzła c.o., B/ Prace pozaaudytowe: - zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym), - zakup i montaż uchwytu na flagi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z przesuwnymi drzwiami, zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm – szt. 2, - montaż tablicy pamiątkowej, - zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, - doposażenie budynku mieszkalnego w instalację domofonową, - wymiana zew. opraw oświetleniowych na elewacji na nowe z zastosowaniem czujników zmierzchu dla oświetlenia przy wejściu do budynku, - wymiana wew. opraw oświetleniowych na nowe z zastosowaniem czujników zmiechrzowo - ruchowych, - wymiana instalacji elektrycznej WLZ zasilającej lokale mieszkalne zgodnie z projektem technicznym i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, - doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i innych urządzeń kuchennych zgodnie z projektem technicznym i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - zagospodarowanie terenu. 2/ W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze: - wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją w korytarzach piwnicznych (2 klatki), - zmianę sposobu użytkowania przewodów dymowych na wentylacyjne w każdym lokalu z uzbrojeniem w alufol i kratki wentylacyjne wewnątrz lokali, - uwzględnienie nawiewników w nowych oknach, - wymiana wodomierzy z.w. na wodomierze z nakładką radiową, - zastąpić wodomierze c.w. (ujęte w przedmiarze) na wodomierze c.w. z nakładką radiową, - zakup i montaż komórek blaszanych 3 zestawy o wym. 2,5 x 3,0, (1 komórka 1,25 x 3,0) – kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, - montaż podzielników kosztów ogrzewania do odczytu drogą radiową w ilości odpowiadającej ilości grzejników (elektroniczne dwuczujnikowe urządzenie rejestrujące ilość ciepła oddanego przez grzejnik; - drzwi drewniane do klatek schodowych (ujęte w przedmiarze) należy zastąpić drzwiami aluminiowymi (kolor i sposób zamykania należy uzgodnić z Zamawiającym),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 12.000,00 zł. (słownie:dwanaście tysięcy 00/100), 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 3. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ołówkowej 15 w Pruszkowie. Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium może być również wnoszone w: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami) Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty. W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach