Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz

Gmina Tłuszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 573 016 , fax. 297 573 016
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tłuszcz
  ul. Warszawska 10
  05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie
  tel. 297 573 016, fax. 297 573 016
  REGON: 55066816600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Budowa odcinka sieci wodociągowej dla m. Brzezinów – Etap I – odc. w ul. Kameralnej w m. Mokra Wieś w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn. Budowa wodociągu w m. Brzezinów. Ogólna charakterystyka robót: Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 329,3 m, wykonanej z rur PE, w ul. Kameralnej w m. Mokra Wieś (etap I budowy sieci wodociągowej dla m. Brzezinów) - od istniejącego W62 do miejsca projektowanego W69. Część 2 Budowa odcinka sieci wodociągowej dla m. Szymanówek w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn. Budowa wodociągu w m. Szymanówek. Ogólna charakterystyka robót: Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 245,0 m, wykonanej z rur PE, w m. Szymanówek - od istniejącego W62 do miejsca projektowanego przyłącza budynku nr 5. Część 3 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w m. Postoliska w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w Postoliskach Ogólna charakterystyka robót: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w m. Postoliska o długości 458,0 m, wykonanej z rur PE śr. 110 mm Część 4 Budowa odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Dzięcioły w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Dzięcioły. Ogólna charakterystyka robót: Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 184,0 m, wykonanej z rur PE, w m. Dzięcioły- od istniejącego W45 (w ulicy Szafirowej) w stronę ul. Zawilcowej. Część 5 Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Chrzęsne w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn. Budowa wodociągu w miejscowości Chrzęsne. Ogólna charakterystyka robót: Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 229 m, wykonanej z rur PE, w drodze dojazdowej do ul. Tłuszczańskiej w m. Chrzęsne. 2. Szczegółowy zakres robót określają łącznie: Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne. UWAGA: Zamawiający informuje, że dla zamówienia w CZĘŚCI 1, 2, 4 dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres przedmiotowy niż Zamawiający zamierza zrealizować. Do wyceny robót należy przyjąć przedmiar oraz mapę poglądową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach