Przetargi.pl
Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach

Urząd Gminy w Belsku Dużym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 611 281 , fax. 486 611 340
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Belsku Dużym
  ul. Kozietulskiego
  05-622 Belsk Duży, woj. mazowieckie
  tel. 486 611 281, fax. 486 611 340
  REGON: 53348100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belskduzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot inwestycji obejmuje budowę rowu melioracyjnego po nowej trasie nie kolidującej z istniejącym drzewostanem, na terenie parku objętego ochroną konserwatorską, w celu umożliwienia prawidłowego odpływu wód opadowych ze zlewni obejmującej tereny wykorzystywane rolniczo przylegające do parku oraz teren parku. Przedmiot inwestycji obejmuje również odbudowę istniejących zdegradowanych stawów rybnych, usytuowanych w układzie paciorkowym na trasie istniejącego na terenie parku rowu melioracyjnego, przedmiotowe stawy po wykonanej odbudowie będą głównie służyć do retencjonowania wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót – zał. nr 10 do SIWZ i zał. nr 9 do SIWZ – Dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu, składanych przez Wykonawcę WRAZ Z OFERTĄ (formularzem ofertowym - zał. 3 do SIWZ) 1. Wypełniony i podpisany formularz kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4 do SIWZ. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.1.8 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.1.9 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. . Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert) 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) - oryginał. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2) wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży, parter - wejście główne do budynku, Pokój nr 01. 4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć oświadczenie wymienione w pkt 6.1.2, 6.1.8 oraz 6.2 SIWZ. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach