Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 12 części: Część nr 1 - Real-time PCR, Część nr 2 - Real-time PCR, Część nr 3 – Sondy do biologii molekularnej (oczyszczanie HPLC), Część nr 4 – Kultury referencyjne, Część nr 5 - Suplement do pożywki agarowej dla Phytophthora ramorum, Część nr 6 - Sondy do testu Real-time PCR, Część nr 7 - Odczynniki do metod molekularnych, Część nr 8 - Startery i sondy do biologii molekularnej (oczyszczanie HPLC), Część nr 9 – Odczynniki do testu DASI-ELISA, Część nr 10 – Kultury referencyjne bakterii, Część nr 11 – Odczynniki do biologii molekularnej, Część nr 12 – Odczynniki do metod molekularnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 do SIWZ 3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX podrozdział I ust. 1 SIWZ, 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność. II. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane przez osobę uprawnioną, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 do SIWZ 3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX podrozdział I ust. 1 SIWZ, 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach