Przetargi.pl
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w latach 2013 - 2014 w różnych technologiach na terenie działania ŚZDW w Kielcach

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 00127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w latach 2013 - 2014 w różnych technologiach na terenie działania ŚZDW w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w latach 2013 - 2014 w różnych technologiach: - Remont cząstkowy wykonywany masą bitumiczną z recyklera, - Remont wykonywany masą bitumiczną z otaczarki z obcięciem krawędzi ubytków o powierzchni: do 5 m2, od 5 m2 do 250 m2, od 250 m2 do 2000 m2, - Remont cząstkowy wykonywany masą bitumiczną z otaczarki bez obcięcia krawędzi ubytków, - Remont cząstkowy wykonywany w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami, - Frezowanie nawierzchni w miejscu lokalnych nierówności, na terenie działania ŚZDW w Kielcach, w podziale na następujące części: Część I - obejmująca roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Zgórsko; Część II - obejmująca roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Łopuszno; Część III - obejmująca roboty na terenie RDW Zgórsko - Obwód Drogowy Pińczów; Część IV - obejmująca roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Staszów; Część V - obejmująca roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Nowa Słupia; Część VI - obejmująca roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Ostrowiec Św.; Część VII - obejmująca roboty na terenie RDW Staszów - Obwód Drogowy Tempoczów; Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie jednej lub więcej z w/w części zamówienia. W ramach jednej lub więcej części zamówienia Wykonawca powinien prowadzić roboty jednocześnie we wszystkich technologiach według potrzeb Obwodów Drogowych. Remontowi podlegają ubytki wskazane przez Obwód Drogowy bez względu na ich głębokość. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać zespoły robocze, wyposażone w należny sprzęt i transport, umożliwiający uzyskanie łącznej wydajności dziennej, tak jak niżej: przy remontach cząstkowych nawierzchni masa z recyklera: - w zakresie Części II, IV, V, VI - 80 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części I, III, VII - 40 m2 przy min. 1 zespole roboczym, przy remontach cząstkowych nawierzchni masą bitumiczną z otaczarki z obcięciem krawędzi: - w zakresie Części I - 200 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części II - 200 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części III - 200 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części IV - 200 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części V - 100 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części VI - 200 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części VII - 100 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - przy remontach o powierzchni od 250 m2 do 2000 m2 w zakresie części I - VII roboty należy wykonać najpóźniej w następnym dniu po sfrezowaniu nawierzchni, przy remontach cząstkowych nawierzchni masą bitumiczną z otaczarki bez obcięcia krawędzi: - w zakresie Części I - VII - 260 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, przy remontach cząstkowych nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami: - w zakresie Części I - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części II - 400 m2 przy min. 2 zespołach roboczych, - w zakresie Części III - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części IV - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części V - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części VI - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, - w zakresie Części VII - 200 m2 przy min. 1 zespole roboczym, W przypadku remontu masą z recyklera każdy zespół musi posiadać recykler . W przypadku remontu w technologii powierzchniowego utrwalenia każdy zespół musi posiadać skrapiarkę lub remonter. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, ilość i wydajność zespołów roboczych będzie sumą ilości wymaganych w poszczególnych częściach. Skład zespołów (ludzie, sprzęt) nie może się powtarzać. Wszystkie zespoły robocze deklarowane w każdej części muszą wykonywać roboty niezależnie od siebie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości : - w przypadku składania oferty na Część I - 24.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część II - 24.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część III - 23.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część IV - 29.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część V - 22.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część VI - 18.000,00 zł.; - w przypadku składania oferty na Część VII - 18.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szdw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach