Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul. Piękna na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2524451 , fax. 041 2524451
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Konarskiego 20 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2524451, fax. 041 2524451
  REGON: 29994398800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul. Piękna na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0576T klasy L- lokalnej ul. Piękna odc. od ul.1-go Maja do ul. 3-go Maja km 0+058,88 ÷ 0+942,84 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarżysko-Kamienna. Długość realizowanego odcinka drogi wynosi 883,96 mb. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty drogowe: - zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm na odkład, - wzmocnienie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni warstwą betonu asfaltowego grubości 5 cm na odcinku km 0+058,88÷0+311,89, - budowa odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 7,0 m na odcinku km 0+311,89 ÷ 0+942,84, - budowa obustronnych ciągów pieszo-rowerowych przy jezdni o szerokości 2,5 m każdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm, - przebudowa studzienek ściekowych na odcinku km 0+058,88÷0+311,89, - przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm, - przebudowa i budowa skrzyżowań drogowych z istniejącymi ulicami miejskimi, - wykonanie stałego oznakowania poziomego i pionowego. 2. Roboty kanalizacyjne: - budowa kanału deszczowego ? 400 mm i łącznej długości L= 412,50 mb, - budowa kanału deszczowego ? 300 mm i łącznej długości L= 132,50 mb, - wykonanie przykanalików deszczowych ? 200 mm o łącznej długości L= 95,5 mb, - wykonanie odwodnienia liniowego typu AS 150 o łącznej długości L = 4,0 mb, - wykonanie wpustów ulicznych w ilości 30 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1. Dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: Roboty drogowe - projekt wykonawczy, - przedmiar robót; Roboty kanalizacyjne - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach