Przetargi.pl
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych – wypełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg, ulic i placów stanowiących własność gminy oraz nakładek remontowych, na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie z podziałem na 2 części: 1) CZĘŚĆ NR 1: a) ubytki o głębokości powyżej 5 cm - mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco z obcięciem krawędzi i posmarowaniem łat emulsją (typ remontu A) – 10,0 m2; b) nakładki remontowe (typ remontu B) z masy mineralno-asfaltowej st.II z nacięciem, sfrezowaniem, posmarowaniem emulsją i włączeniem się w starą nawierzchnię - szacowana wielkość :  nakładki o powierzchni powyżej 100 m2 – 1.200,0 m2;  nakładki o powierzchni od 10 do 100 m2 – 100,0 m2. 2) CZĘŚĆ NR 2: a) rakowiny, spękania i wyboje o głębokości od 1,5 cm do 5 cm – remont grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową (typ remontu C) – 1.200,0 m2; b) ubytki w nawierzchni bitumicznej wypełniane masą na zimno dopuszczoną do stosowania w warunkach zimowych (typ remontu D) – 100,0 m2. 2. Kod CPV: 45233220 - 7 45233141 – 9 3. Sposób wykonania robót ma być zgodny z załączoną specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. 5. Remonty będą Wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. W zależności od potrzeb Zamawiający w ciągu roku powiadomi Wykonawcę o konieczności wykonania remontów na piśmie lub telefonicznie z wyszczególnieniem ich lokalizacji i zakresu, a Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania tych robót: 1) w przypadku nakładek remontowych - nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia; 2) w przypadku remontów cząstkowych – nie później niż 1 dzień po zgłoszeniu; 3) w przypadku ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu – w ciągu 3 godzin od powiadomienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót oraz innych niebezpiecznych miejsc. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonania robót. 8. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następować fakturami przejściowymi za wykonanie prac w poszczególnych ulicach/drogach/placach. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące usługę podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach