Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka.

Gmina Czaplinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78550 Czaplinek, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 37 26 200 , fax. 94 37 26 202
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czaplinek
  Rynek 6
  78550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 37 26 200, fax. 94 37 26 202
  REGON: 33092054100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka o długości 1 386,58 mb. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: recykling istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy stabilizacji cementem, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, budowę zjazdów indywidualnych do posesji, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pomorski Bank Spółdzielczy o/Czaplinek nr 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przez upływem terminu składania ofert). b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt b) wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: a) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, b) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Czaplinek) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 10 Rozdziału VIII siwz, bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7.W przypadku podmiotów występujących wspólnie z treści dokumentu, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2) siwz musi wynikać w czyim imieniu złożona jest gwarancja lub poręczenie (muszą być wymienione wszystkie podmioty występujące razem). 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach