Przetargi.pl
Dostawa produktów do pomiarów drzew i drewna oraz narzędzi pomocniczych dla ZSLP w Białogardzie.

Zespół Składnic Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78200 Białogard, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48943113272 , fax. 48943113283
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych
  ul. Wojska Polskiego 43
  78200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 48943113272, fax. 48943113283
  REGON: 33004436400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów do pomiarów drzew i drewna oraz narzędzi pomocniczych dla ZSLP w Białogardzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów używanych do pomiaru drzew i drewna oraz narzędzi pomocniczych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44511000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach