Przetargi.pl
Wykonanie cząstkowych instalacji oświetleniowych wybranych miejsc na terenie Stargardu.

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg

 • Adres: 73110 Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 881 , fax. 915 784 889
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard
  ul. Stefana Czarnieckiego 17
  73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 881, fax. 915 784 889
  REGON: 59191700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cząstkowych instalacji oświetleniowych wybranych miejsc na terenie Stargardu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie cząstkowych instalacji oświetleniowych wybranych miejsc na terenie Stargardu. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową oświetlenia ulicznego fragmentów ulic Okulickiego i Podmiejskiej, sięgacza ulicy Spokojnej oraz boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 4, w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi, w skład których wchodzą m.in.: a) budowa linii zasilających, b) wbudowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami, c) wznowienie nawierzchni, d) instalacja monitoringu (przy boisku SP 4), e) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, oraz f) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót; 2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania; 3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 4) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej). 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez projekty budowlane, specyfikacje techniczne (ST) oraz przedmiary robót, 2) zakres robót oświetlenia ulicy Podmiejskiej oraz sięgacza ul. Spokojnej w pełni pokrywa się z przekazaną dokumentacją projektową. Projekty budowlane oświetlenia boisk SP 4 oraz oświetlenia ul. Okulickiego opisują szerszy zakres od zakresu będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Roboty związane z zamawianymi fragmentami oświetlenia ujęte są w wyodrębnionych przedmiarach robót, w których dokładnie sprecyzowano które części zaprojektowanych instalacji stanowią przedmiot oferty (zamówienia).oświetlenie drogi. 3) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego; 4) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) – załącznik nr 3 do SIWZ; 5) jeżeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności itp. różnią się od ustaleń SIWZ i przedmiarów robót – zastosowanie mają ustalenia SIWZ i przedmiary robót; 6) jeżeli postanowienia SIWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami ST – zastosowanie mają ustalenia SIWZ; 7) Wykonawca nie będzie zobowiązany do opracowania PZJ. 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) słupy oświetleniowe ~ 26 sztuk, 2) kabel energetyczny ~ 2100 m, 3) szafki oświetleniowe ~ 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach