Przetargi.pl
Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. Zadanie 2 / po.2 Część I – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 1. Część II – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 2.

Park Narodowy Gór Stołowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, Słoneczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 436 , fax. 748 662 097
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy Gór Stołowych
  Słoneczna 31
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 436, fax. 748 662 097
  REGON: 02178389100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - Park Narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. Zadanie 2 / po.2 Część I – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 1. Część II – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  :Przedmiotem, zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu, na podstawie projektu budowlanego dwóch wolnostojących wiat dla turystów. Obok wiaty kosz na śmieci. Ponadto planuje się się przywrócenie pierwotnego stanu powierzchni utwardzonych szlaku turystycznego przy nowo wybudowanych wiatach turystycznych. Miejsce realizacji: teren PNGS, rejon „Skalnych Grzybów”(główny szlak sudecki),O.O. Czerwona Woda oddz.53 b,O.O.Szczliniec.oddz.48 h, dz. ew.nr 2697/48;2701/53 Gmina: Szczytna- miasto, obręb: Szczytna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1.wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto oraz dane dotyczące wszystkich parametrów podlegających ocenie; 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – oświadczenie (zobowiązanie podmiotu trzeciego) 7. Zamawiający wzywa na podstawie art. 26.2f PZP do dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału - stanowiące załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach