Przetargi.pl
Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 926 , fax. 748 661 351
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 926, fax. 748 661 351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju” realizowanego w ramach projektu „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działce nr 250/10, AM- 9 obręb Stary Zdrój, stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój. Realizacja przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: ¬ usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów i oczyszczenie terenu, ¬ demontaż ławek oraz obecnie zamontowanych urządzeń i przekazanie ich inwestorowi, ¬ wykonanie utwardzeń gruntu w tym: ścieżkę o nawierzchni brukowej, niezbędne utwardzenia w strefach przeznaczonych pod siłownie oraz plac zabaw, w tym nawierzchnie z poliuretanu litego na placu zabaw, ¬ wymiana latarni parkowych, ¬ dostawę urządzeń dla siłowni zewnętrznej i placu zabaw ich montaż wraz z wbudowaniem, ¬ montaż elementów małej architektury, w tym: ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy. Podana w ofercie cena, jako wynagrodzenie ryczałtowe, musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, opłaty transportowe, koszty dojazdów, koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, świadectw, analiz, konsultacji, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach, a także zapewnienie realizacji obowiązków kierowników robót itp., koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz istotnymi postanowieniami umowy. W szczególności cena musi zawierać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, ogrodzenie, dozorowanie itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia - dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami istotnych postanowień umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w ust. 5.4.2 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 zamówienia do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach