Przetargi.pl
„Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda - Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (...)

Gmina Miejska Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, RYNEK 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowa Ruda
  RYNEK 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  REGON: 890717935
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda - Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem ogrodu deszczowego na ul. Teatralnej.Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w obszarze ulicy Teatralnej w Nowej Rudzie. Zamierzona inwestycja obejmuje:Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:• Prace przygotowawcze• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia• Wprowadzenie roślin zielnych w istniejących pojemnikachPrace budowlane i pozostałe:• Elementy małej architekturyCzęść nr 2 – Zielona ul. SłupieckaPrzedmiotem zamówienia w ramach części 2 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w obrębie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie. Zamierzona inwestycja obejmuje:• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzeniaUWAGA:Z dokumentacji projektowej zostaje wyłączony zakres dotyczący wykonania małej architektury. W związku z czym nie należy uwzględniać w wycenie zakupu i wykonania elementów małej architektury: • Wiaty na rowery z systemem zielonego dachu – 2 sztuki• Latarni hybrydowych – 6 sztuk• Stojaków na rowery – 1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:Część nr 1 – Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem ogrodu deszczowego na ul. TeatralnejJeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 50.000,00 zł bruttob) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:• min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonychCzęść nr 2 – Zielona ul. SłupieckaJeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 50.000,00 zł bruttob) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:• min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach