Przetargi.pl
Remonty dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 049 338 , fax. 774 614 422
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774 049 338, fax. 774 614 422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego, na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy frezowinami asfaltowymi zagęszczanymi mechaniczne o gr. 8 cm po zagęszczeniu (frezowiny asfaltowe inwestora), powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarach 5-8 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach