Przetargi.pl
Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 04
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  ul. Franciszka Klimczaka 2 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 04
  REGON: 01525966300154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: remont dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykazem ulic, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach