Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 735-51-66 , fax. (062) 735 51 66
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  Staszica 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 735-51-66, fax. (062) 735 51 66
  REGON: 25086406600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach powiatowych pozamiejskich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego” zwane w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”. Roboty budowlane polegają na wykonywaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach powiatowych pozamiejskich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego – 2 zadania. a) Zadanie 1 – Remonty cząstkowe na obszarze A b) Zadanie 2 – Remonty cząstkowe na obszarze B Graficzne określenie obszarów przedstawia załącznik do SIWZ pn. „Mapa poglądowa”: OBSZAR „A” – zachodnia część powiatu ostrowskiego OBSZAR „B” – wschodnia część powiatu ostrowskiego Linia rozgraniczająca OBSZARY A i B przebiega wzdłuż linii: • drogi krajowej nr 11 (Sobótka – Ostrów Wielkopolski – Antonin)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach