Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 3554780 , fax. 24 3554784
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kościuszki 16 16
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 3554780, fax. 24 3554784
  REGON: 61101560300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Zakres prac obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów z zastosowaniem remontera - patchera, przy śred. głęb. wyboi 4 cm. Zakres robót 6000 m2. Lokalizacja wyrównań przedstawiona jest w Przedmiarze robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z SST- D-05.03.17 - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2. Wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy. 3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny koszt i uzgodnienia z Zamawiającym oznakowania robót w pasie drogowym. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zamówienia, a także jego demontażu po robotach. Koszty z tym związane muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości - 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych). W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz. 730; 732, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 w PEKAO S.A. I O/Kutno przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze ofert najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kutno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach