Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8314289 , fax. 046 8314289
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32 32
  96-115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie
  tel. 046 8314289, fax. 046 8314289
  REGON: 00054364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: ETAP I SIEĆ KANALIZACYJNA zlokalizowana w m. Nowy Dwór - Parcela, m. Stara Rawa,gmina Nowy Kawęczyn, od studni S 01 do studni S 44. W miejscowościach Nowy Dwór - Parcela, Stara Rawa, w Gminie Nowy Kawęczyn zaprojektowano sieć kanalizacyjną o następujących średnicach i długościach: Sieć kanalizacyjna : PVC Dn ? 0,20m o długości - 186,00m PVC Dn ? 0,25m o długości - 1126,00m PE HD Dz 160mm o długości - 936,00m przeciski od Dn150mm ÷ Dn250mm o długości - 338,00m PVC Dn ? 0,15 o długości - 181,00m Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm - 47 szt. Ponadto zaprojektowano trzy przepompownie ścieków ETAP II SIEĆ KANALIZACYJNA zlokalizowana w m. Stara Rawa, m. Helenków gmina Nowy Kawęczyn, od studni S 45 do studni S 49 oraz od studni S101 do studni S135.W miejscowościach Stara Rawa, Helenków w Gminie Nowy Kawęczyn zaprojektowano sieć kanalizacyjną o następujących średnicach i długościach: Sieć kanalizacyjna : PVC Dn ? 0,20m o długości - 1039.90m PVC Dn ? 0,25m o długości - 175.40m PE HD Dz 160mm o długości - 499.00m przeciski od Dn150mm ÷ Dn250mm o długości - 80.00m PVC Dn ? 0,15 o długości - 110,00m Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm - 40 szt. Ponadto zaprojektowano dwie przepompownie ścieków MATERIAŁY SIECI KANALIZACYJNEJ Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kielichowych o wydłużonych kielichach w technologii PVC typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym na stałe fabrycznie. Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane w technologii żelbetowej ?1200 mm jako całkowicie szczelne. Na skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym wodociągiem na wodociągu zaprojektowano rury ochronne dwudzielne. Przeciski zaprojektowano z rur PE - HD systemu TS np. firmy Wawin lub równoważne. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót Zamawiający dopuszcza możliwość użycia materiałów równoważnych poprzez ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem iż będą one posiadać parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przed ich wbudowaniem stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Nr 889297 0005 0200 0130 2012 0017 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Gminy, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach