Przetargi.pl
Dostawa gablot i tablic do siedziby ORWLP w Bedoniu

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Sienkiewicza 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6772500 , fax. 042 6772502
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
  ul. Sienkiewicza 19 19
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 042 6772500, fax. 042 6772502
  REGON: 47059710000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedon.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gablot i tablic do siedziby ORWLP w Bedoniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gablot i tablic do siedziby ORWLP w Bedoniu: 1. gablota ogłoszeniowa zewnętrzna - 210 szt. 2. gablota ogłoszeniowa zamykana -43 m2 3. gablota ogłoszeniowa otwarta - 84 m2 4. tablica informacyjna - 90 m2 5. tabliczka przydrzwiowa - 1 490 szt. 6. tabliczka kierunkowa - 220 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921703
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 19 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedon.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach