Przetargi.pl
Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniu

Jednostka Wojskowa 4620 ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653 36 94 , fax. 56 653 36 60
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4620
  ul. Okólna 37
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653 36 94, fax. 56 653 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach