Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.: „Wykształcony profesjonalista”

Powiat Świecki ogłasza przetarg

 • Adres: 86100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 83 100 , fax. 52 56 83 102
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świecki
  ul. Gen. Józefa Hallera 9
  86100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 83 100, fax. 52 56 83 102
  REGON: 9235097800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzeas-swiecie.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w ramach realizacji Projektu pn.: „Wykształcony profesjonalista”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej znajdującej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1, 86 – 170 Nowe: a) zestaw komputerowy – stacjonarny z oprogramowaniem, pakietem biurowym i antywirusem – 15 sztuk, b) oprogramowanie do tworzenia stron i aplikacji internetowych – 1 licencja na 15 stanowisk, c) oprogramowanie do tworzenia grafiki oraz obróbki video– 1 licencja na 15 stanowisk, d) aparat fotograficzny – 1 sztuka. 2) dostawa wyposażenia do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: a) przenośny komputer z oprogramowaniem, pakietem biurowym i antywirusem, oprogramowaniem do zarządzania pracownią komputerową – laptop - 1 sztuka, b) przenośne urządzenie o funkcji komputera z oprogramowaniem pakietem biurowym i antywirusem, oprogramowaniem do zarządzania pracownią komputerową – tablet – 10 sztuk, c) dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie mobilnego sprzętu – tabletów – 1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa Pełnomocnik; 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach