Przetargi.pl
Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250 , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36
  88100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 15 800 000 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset tysięcy zł). Miasto przeznaczy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 2. Dostępność kredytu – 20 grudnia 2018 r. 3. Spłata kredytu w ratach kapitałowych: 1) 14 400 000,00 zł - 20 marca 2019 r. 2) 700.000 zł - 20 listopada 2019 r. 3) 700 000,00 zł - 20 grudnia 2019 r. 4. Spłata odsetek od kredytu będzie następowała miesięcznie, 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od 20.01.2019 r., ostatnia spłata odsetek - 20.12.2019 r. 5. Do wyliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. 6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 7. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 8. Zmiana stawki oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 1 M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesięcznego okresu obrachunkowego). 9. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Prezydenta Miasta, z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 10. Zamawiający zastrzega sobie: 1) wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu przekraczającej 0,5% kwoty kredytu, opłat za przedterminową spłatę kredytu, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2) rezygnację z kredytu lub zmniejszenie kwoty kredytu lub udzielenie kredytu w transzach, bez dodatkowych kosztów; 3) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą; 4) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty; 5) zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiadają zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach