Przetargi.pl
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa

Nadleśnictwo Dąbrowa ogłasza przetarg

  • Adres: 86-131 Jeżewo, Leśna
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 523 318 713, , fax. 523 318 716
  • Data zamieszczenia: 2018-05-15
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dąbrowa
    Leśna 25
    86-131 Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
    tel. 523 318 713, , fax. 523 318 716
    REGON: 9055065000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest: 1. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wraz z wybraniem kamieni i korzeni oraz wykonaniem odpływów. Profilowanie i zagęszczanie wykonane mechanicznie, drogi gruntowe o kategorii gruntu: III-V. Ilość: 50,0 km. 2. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wraz z wybraniem kamieni i korzeni oraz wykonaniem odpływów i uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym, twardym o frakcji: 0-31,5 mm w ilości 150 ton i pospółką w ilości 100 ton. Ilość: 10,0 km. 3. Konserwacja dróg o nawierzchni tłuczniowej z uzupełnieniem kruszywa, polegająca na zoskardowaniu mechanicznym istniejącej nawierzchni tłuczniowej za pomocą zrywarek przyczepionych do ciągnika lub równiarki na głębokość ok. 7cm, aby nie naruszyć dolnej warstwy, rozścielenie i zagęszczenie uzyskanego tłucznia do wymaganego profilu poprzecznego z jednoczesnym dodaniem kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji: 0-31,5 mm w ilości: 160 ton (wymagany jest materiał o właściwościach i parametrach technicznych remontowanej nawierzchni). Ilość: 3,31 km. 4. Remont zniszczonych i nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych polegający na: - wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV. Ilość: 1 000 m2., - nawierzchnia z kruszywa łamanego naturalnego, twardego o frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 1 000 m2., - nawierzchnia z pospółki drogowej, warstwa górna grubości 3 cm po zagęszczeniu. Ilość: 1 000 m2. 5. Inne nie przewidziane prace (praca maszyn drogowych). Ilość: 10 h.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - 3 000,00 zł . 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BANK POLSKI nr rachunku: 18 1020 5040 0000 6202 0089 1366 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 11). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia - kwotę gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach