Przetargi.pl
Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: 1. ul. Parkowa 7 m 14, 2. ul. Jutrzenka 4B m 17, 3. ul. Dąbrowskiego 69 m 6A, 4. ul. Słowackiego 62 m 4, 5. ul. Notecka 27 m 3, 6. ul. Tokarska 7 m 13 wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania z projektem i uzgodnieniami,, 7. ul. Bystra 9/11 m 7, 8. ul. Matejki 5 m 21, 9. ul. Ratajczaka 24 m 15, 10. ul. Podgórna 19 m 7A, 11. ul. Kassyusza 14 m 12, 12. ul. Dąbrowskiego 84 m 8, 13. Pl. Waryńskiego 7 m 19, 14. ul. Łaskarza 6 m 24, 15. ul. Podgórna 19A m 15, 16. ul. Małeckiego 18 m 15, 17. ul. Łobżenicka 8 m 21, 18. ul. 23 Lutego 23 m 15, 19. ul. Parkowa 9 m 5, 20. ul. Garbary 28 m 11, 21. ul. Fabryczna 20 m 16, 22. ul. Traugutta 23 m 24, 23. ul. Nowowiejskiego 14A m 11, 24. ul. Nowowiejskiego 14A m 14, 25. ul. Św. Marcin 34 m 13, 26. ul. Matejki 4 m 29. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 23.700,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 00/100), w tym dla części: 1) ul. Parkowa 7 m 14– 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 2) ul. Jutrzenka 4B m 17 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 3) ul. Dąbrowskiego 69 m 6A – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), 4) ul. Słowackiego 62 m 4 – 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100), 5) ul. Notecka 27 m 3 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 6) ul. Tokarska 7 m 13– 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), 7) ul. Bystra 9/11 m 7–600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), 8) ul. Matejki 5 m 21– 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), 9) ul. Ratajczaka 24 m 15– 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100), 10) ul. Podgórna 19 m 7A – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), 11) ul. Kassyusza 14 m 12– 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 12) ul. Dąbrowskiego 84 m 8– 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), 13) Pl. Waryńskiego 7 m 19 – 1150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100), 14) ul. Łaskarza 6 m 24 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 15) ul. Podgórna 19A m 15 –1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100), 16) ul. Małeckiego 18 m 15 – 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100), 17) ul. Łobżenicka 8 m 21 – 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 18) ul. 23 Lutego 23 m 15 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 19) ul. Parkowa 9 m 5 – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 20) ul. Garbary 28 m 11 – 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 21) ul. Fabryczna 20 m 16 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100). 22) ul. Traugutta 23 m 24 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 23) ul. Nowowiejskiego 14A m 11 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 24) ul. Nowowiejskiego 14A m 14 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 25) ul. Św. Marcin 34 m 13– 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 26) ul. Matejki 4 m 29 – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta. W tytule przelewu należy wskazać numer części, na jaką zostało wniesione wadium. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach