Przetargi.pl
Remont zatok postojowych w ciągu ul. Sady Żoliborskie pomiędzy posesjami 9-17 – ETAP I

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224438878, , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, , fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoliborz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zatok postojowych w ciągu ul. Sady Żoliborskie pomiędzy posesjami 9-17 – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont zatok postojowych w ciągu ul. Sady Żoliborskie ( ETAP – I załącznik graficzny nr 1, obejmujący wykonanie miejsc postojowych wraz z częścią chodnika po stronie parku ) pomiędzy posesjami 9-17 polegający na: wymianie nawierzchni zatok, budowie chodnika. W ramach zadania należy wykonać: a) rozbiórkę elementów dróg (zatoki z płyt betonowych i betonu asfaltowego, krawężników 15/30/100, obrzeży 8/30/100, chodników z kostki betonowej holland), b) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, c) ustawienie obrzeży i krawężników, d) profilowanie i zagęszczanie podłoża, e) regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej, f) podbudowy pod zatoki i chodnik, g) nowe nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, h) nową nawierzchnię zatoki parkingowej z kostki betonowej szarej typu holland gr 8 cm z liniami podziałowymi stanowisk z kostki betonowej grafitowej, i) ręczne roboty ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew, j) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. k) humusowanie z obsianiem traw Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, która obejmuje: 1. Projekt remontu zatok postojowych w ciągu ul. Sady Żoliborskie pomiędzy posesjami 9-17. (całość ETAP I i II)- przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsc parkingowych, wraz z częścią chodnika wyłącznie z zakresu Etapu I - załącznik graficzny nr 1, 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączono przedmiary robót, który należy traktować jako element pomocniczy. Zamawiający w ramach zamówienia określa charakter robót TYLKO w zakresie ETAPU I.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów. 2. w przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, należy wraz z ofertą przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b siwz; b) zobowiązanie tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach