Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska

Gmina Chlewiska ogłasza przetarg

 • Adres: 25510 Chlewiska, ul. Czachowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 287 054 , fax. 486 287 271
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chlewiska
  ul. Czachowskiego 49
  25510 Chlewiska, woj. mazowieckie
  tel. 486 287 054, fax. 486 287 271
  REGON: 67022355700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chlewiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska”. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 632,00 mb (zgodnie z projektem ). Zakres robót obejmuje: - Wykonanie poszerzeń jezdni przy obcinanych krawędziach − Wzmocnienie nawierzchni jezdni − Odnowienie nawierzchni poboczy i zjazdów − Czyszczenie istniejących przepustów pod droga i zjazdami − Czyszczenie rowów istniejących − Regulację wysokościowe urządzeń infrastruktury − Organizację ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi - Obsługę geodezyjną i laboratoryjną zadania – 1kpl. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - branża drogowa (projekt budowlany ); - kosztorys ofertowy - projekt organizacji ruchu, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawa) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w/w dokumentacją. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym robót opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Harmonogram musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkie koszty składające się na cenę oferty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy faktycznym zaawansowaniem robót a wykazanym w harmonogramie. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 9.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr: 63 9132 0001 0100 1531 2000 0320 z dopiskiem „Przebudowa drogi gminnej w m. Nadolna gm. Chlewiska”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.4. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, wraz z ofertą składa Zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentu musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6.8.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.8.2. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 10 do SIWZ - Doświadczenie kierownika budowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach