Przetargi.pl
Dostawa chromatografu gazowego z dwoma detektorami z zainstalowanym systemem doprowadzania próbek gazowych z 6 mikrokomór badawczych

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii ogłasza przetarg

 • Adres: 00910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera"
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 735 180 , fax. 226 735 180
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
  al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105
  00910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 735 180, fax. 226 735 180
  REGON: 1015632600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wichir.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chromatografu gazowego z dwoma detektorami z zainstalowanym systemem doprowadzania próbek gazowych z 6 mikrokomór badawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie fabrycznie nowego chromatografu gazowego z dwoma detektorami z zainstalowanym systemem doprowadzania próbek gazowych z 6 mikrokomór badawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wydruk wygenerowany ze strony https://ems.ms.gov.pl odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wygenerowane nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, należy do oferty dołączyć również umowę spółki oraz zaświadczenia wszystkich wspólników o prowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane urządzenia są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa – znak CE. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach