Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4, włączenie do drogi powiatowej dz. nr 1597/1

Urząd Gminy Rusinów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-411 Rusinów, Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6727022 , fax. 48 6727023
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rusinów
  Żeromskiego 4
  26-411 Rusinów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6727022, fax. 48 6727023
  REGON: 54534300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rusinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4, włączenie do drogi powiatowej dz. nr 1597/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót: · ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : wyznaczenie głównych punktów trasy · PODBUDOWY: profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową; · NAWIERZCHNIE : warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna z mieszanki mineralnoasfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm; · ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm · URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU: słupki do znaków, przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych. Szczegółowy zakres robót umieszczono w projekcie budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100) w jednej z form określonych w art. 45, ust. 6 Prawo Zamówień Publicznych do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10:00. 14.1.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Przysucha filia Rusinów: nr 56 9145 1053 3200 2378 2000 0017. 14.1.2. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres, b) określać kwotę gwarantowaną w PLN, c) określać termin ważności gwarancji, d) podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł ( np. wadium, należyte zabezpieczenie umowy), e) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie, f) przewidywać wszystkie przypadki utraty wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14.1.3. Potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty. W przypadku składania wadium w formie przelewu pieniędzy na konto Gminy Rusinów, Wykonawca złoży w ofercie oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając: 1) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach