Przetargi.pl
Remont z ociepleniem dachu , remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego, adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego 10, 59-225 Chojnów, działka nr 6/11 obręb 0006, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Michała Drzymały
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188370, 8188371 , fax. 768 188 372
 • Data zamieszczenia: 2021-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Michała Drzymały 30
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188370, 8188371, fax. 768 188 372
  REGON: 39040172200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: chzgkim.chojnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont z ociepleniem dachu , remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego, adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego 10, 59-225 Chojnów, działka nr 6/11 obręb 0006, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont z ociepleniem dachu , remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego, adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego 10, 59-225 Chojnów, działka nr 6/11 obręb 0006, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik do niniejszej SWZ, tj.: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Przedmiar, 3) Decyzja – pozwolenia na budowę. Ww. dokumenty stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznał się z istniejącą dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym oceny ryzyka i trudności, przyjęcia sposobu wykonania wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, montażu rusztowań. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów budowlanych i urządzeń. Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach