Przetargi.pl
Remont wiaduktu w m. Głażewo, położonego nad linią kolejową nr 373 w ciągu drogi gminnej Kamionna - Głażewo

Gmina Międzychód ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957 488 100 , fax. 957 488 134
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzychód
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957 488 100, fax. 957 488 134
  REGON: 52459400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzychod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wiaduktu w m. Głażewo, położonego nad linią kolejową nr 373 w ciągu drogi gminnej Kamionna - Głażewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: Remont wiaduktu w m. Głażewo, położonego nad linią kolejową nr 373 w ciągu drogi gminnej Kamionna - Głażewo obejmujący m.in.: - demontaż istniejących balustrad, - rozbiórka prefabrykowanych gzymsów żelbetowych, - rozbiórka nawierzchni brukowej, - częściowe usunięcie zasypki piaskowej, - wykonanie ściągów stalowych pomiędzy ścianami podłużnymi, - wylanie płyty betonowej grub. 21-24cm, - wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej, - wykonanie monolitycznych gzymsów żelbetowych, - ułożenie nawierzchni z 2 warstw asfaltobetonu, - montaż nowych balustrad, - oczyszczenie i impregnacja wszystkich powierzchni betonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w dokumentacji projektowej. 4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne' zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 6. Wskazane jest, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w następujący sposób: Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2 i nr 3 oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy partner z osobna, - podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum), warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej winien spełnić jeden z konsorcjantów lub łącznie cały ten podmiot. - wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 8. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: a ) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zmianami). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót – załącznik nr 11 do SIWZ. b) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży aktualne oświadczenie, poświadczające, że osoby, o których mowa w pkt. a) są zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy ww oświadczenie ( wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów , nr pesel pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. c) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę z Pracownikami świadczącymi usługi /roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt b) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę; d) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy; e) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. f) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym: kierownika budowy, geodety. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 1 do SIWZ, c) tabelaryczne zestawienie kosztów budowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, d) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ oraz przedmiarów robót – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe e) pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach