Przetargi.pl
Mycie okien w budynkach Uczelni - 13 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mycie okien w budynkach Uczelni - 13 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien w budynkach Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wspólny Słownik Zamówień: 90911300-9. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ. Mycie okien będzie odbywało się w godzinach od 7:30 do 15:00 wyłącznie w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi według harmonogramu dla poszczególnych części w podanych przedziałach powierzchni metrów kwadratowych powierzchni szklanych: HARMONOGRAM: - 328 m² - 2 tys.m² termin wykonania usługi trzy tygodnie od daty podpisania umowy (dotyczy części : I, V, XII, XIII) - 2 tys.m²- 3 tys.m² termin wykonania usługi jeden miesiąc od daty podpisania umowy (dotyczy części : II, IX, XI) - 3 tys.m² - 4600 m² termin wykonania usługi półtora miesiąca od daty podpisania umowy (dotyczy części : III, IV, VI, VII, VIII, X) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usługi mycia okien w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 4.2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część, okresy wykonania usługi poszczególnych części nie sumują się.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ dla cz.1-13 arkusz 1-13 Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 3a do SIWZ (Jeżeli dotyczy) 5. Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3b do SIWZ (Jeżeli dotyczy) 6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ (Jeżeli dotyczy) 7. Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach