Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie

GWDA spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 213 61 54 , fax. 67 212 45 59
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GWDA spółka z o.o.
  ul. Na Leszkowie 4
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 213 61 54, fax. 67 212 45 59
  REGON: 57205134200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gwda.pl/pl/home

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostarczonego preparatu, w związku z tym Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Zmniejszenie dostawy nie przekroczy 20% planowanej wielkości dostawy. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. dostawę preparatu posiadającego bardzo dobre właściwości neutralizujące odory na otwartej przestrzeni – emisja niezorganizowana (obiekt kompostowni odpadów oraz oczyszczalni ścieków), ze skutecznością działania i możliwością używania w urządzeniach. 3.2. zamgławiających w temperaturze do – 15o C, w środowiskach zanieczyszczonych odorami – pochodnymi z rozkładu/przetwarzania substancji organicznych lub nieorganicznymi cząstkami odorantów zawierającymi m.in. siarkę lub azot, w tym pochodnymi amoniaku; 3.3. Dostawa preparatu prowadzona będzie sukcesywnie, jednorazowo nie mniej niż 200 litrów preparatu, w opakowaniach od 20 do 30 litrów, maksymalny czas dostawy - 5 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie; do pierwszej dostawy danego preparatu należy dołączyć atest PZH oraz kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE lub inne równoważny dokument pozwalający na wprowadzanie towaru do obrotu na terenie Polski. 3.4. Lokalizacja: teren GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. 3.5. Odbiór na koszt Wykonawcy pustych opakowań po zużytym preparacie, w dniu dostawy danej partii preparatu (poza pierwszą dostawą). 4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia wg zał. Nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy Pzp z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. Dokumenty potwierdzające, oddanie wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów (np. zobowiązanie), jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną