Przetargi.pl
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7

Gmina Lipka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-420 Lipka, Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2665041 w. 50, , fax. 067 2665041 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipka
  Kościuszki 28
  77-420 Lipka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2665041 w. 50, , fax. 067 2665041 w. 33
  REGON: 00053766800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipka.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7 w obrębie ewidencyjnym Lipka. Hala sportowa pełnowymiarowa 22,14 x 45,0 m i wys. 9,39 m Wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnym ogrzewaniem, kanalizacją deszczową i instalacją elektryczną. Powierzchnia zabudowy – 2011,73 m2, Powierzchnia użytkowa – 2.168,50 m2, w tym: - parter – 1.804,27 m2, - piętro – 814,23 m2, Kubatura – 21.646,21 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150.000,00 złotych, (słownie ; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach