Przetargi.pl
Remont w formie stabilizacji podłoża gruntowego drogi powiatowej Nr 3272L Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka km 3+193,5 – 5+510

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w formie stabilizacji podłoża gruntowego drogi powiatowej Nr 3272L Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka km 3+193,5 – 5+510
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont w formie stabilizacji podłoża gruntowego drogi powiatowej Nr 3272L Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka km 3+193,5 – 5+510 Podstawowy zakres robót: - usunięcie w-wy ziemi urodzajnej gr. 20 cm - profilowanie istn. nawierzchni - wykonanie stabilizacji gr. 30 cm o wytrzymałości 5 MPa - podparcie krawędzi gruntem z dokopu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium nie później niż do dnia 5.06.2020r. godz. 9:45 (wadium musi być do tej godziny na koncie Zamawiającego) w kwocie 5,0 tys. zł (pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Zamawiającego – Bank Millenium O/ Zamość Nr 84 1160 2202 0000 0001 8699 8414 z dopiskiem: „Wadium na remont drogi Nr 3272L Karp- Cześniki – Wolica Śniatycka”. Zamawiający nie będzie przyjmował wpłaty wadium gotówką w kasie ZDP Zamość.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach