Przetargi.pl
Remont w budynku nr 21 klubowy w kompleksie K-799 w Barczącej

23 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, -
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 553 505 , fax. 261 553 520
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
  - -
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 261 553 505, fax. 261 553 520
  REGON: 71003764000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.23blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w budynku nr 21 klubowy w kompleksie K-799 w Barczącej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku nr 21 klubowy w kompleksie K-799 w Barczącej zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszej SIWZ, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oddzielnie dla poszczególnych branż stanowiącej załączniki do SIWZ, które są jej integralną częścią: 1) Branża budowlana (architektura+konstrukcja): Załącznik nr 4 ( oddzielny dokument na stronie internetowej) a) projekt budowlano – wykonawczy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót 2) Branża elektryczna: Załącznik nr 5 ( oddzielny dokument na stronie internetowej) a) projekt budowlano – wykonawczy, b) szczegółowa specyfikacja techniczna, c) przedmiar robót. 3) Branża sanitarna: Załącznik nr 6 ( oddzielny dokument na stronie internetowej) a) projekt budowlano – wykonawczy, b) specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 – do SIWZ ( oddzielny dokument na stronie internetowej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach