Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie A

Gmina Nasielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 933 000 , fax. 236 912 470
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nasielsk
  ul. Elektronowa 3
  05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 933 000, fax. 236 912 470
  REGON: 52849790913000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie ''A'' gmina Nasielsk, który znajdzie się w Mazewie Dworskim „A” na działce nr 94/2 obręb 0029 Mazewo Dworskie „A” jed. ew. 141404_5 Nasielsk. Projektowany budynek to parterowy budynek o prostej budowie, wykonany w technologii tradycyjnej kryty dwuspadowym dachem o konstrukcji płatwiowo - krokwiowej. W budynku znajdzie się: świetlica wiejska, z dużą salą do spotkań , wc męskiego i damskiego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, pom. Socjalnego – kuchenki oraz z przedsionka. Teren jest nie ogrodzony, płaski, brak jest zieleni wysokiej. W zakresie przedmiotu zamówienia znajdują roboty związane z doprowadzeniem budynku do stanu surowego zamkniętego. Ich szczegółowy zakres znajduję się w załączniku nr 9 - Przedmiar robót. Zestawienie powierzchni w budynku 1. sala ogólna 77,03 m2 2. pom. Socjalne 6,95 m2 3. WC damski / niepeł. 4,61 m2 4. wc męski 4,00 m2 5. przedsionek 6,58 m2 suma 99,17 m2 Zakres robót obejmuje: prace ziemne roboty fundamentowe wykonanie ścian nośnych i stropu wykonanie konstrukcji dachowej prace pokrywcze montaż stolarki okiennej i drzwiowej  prace posadzkarskie  prace wykończeniowe  Roboty pomiarowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 2019.310 z późn. zm). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.12.2019” Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 109 /I piętro/.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –załącznik nr 8 do SIWZ, 2.dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), 3.dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp., 4.dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie pieniądza musi być dołączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach