Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-898 Warszawa, al. "Solidarności"
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4404212 , fax. 22 4405042
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Warszawie
  al. "Solidarności" 127
  00-898 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4404212, fax. 22 4405042
  REGON: 00032469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądy i Trybunały

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie. 2) Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, o ile w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe i których spełnienie będzie świadczyć o równoważności. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych nie gorszych niż wskazane w treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. 3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie: a) z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami tj.: - dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1a do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 13/N/2018 dnia 24.2.2018 r. o pozwoleniu na budowę, stanowiącą Załącznik Nr 1b do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr W/2445/2018 z dnia 17.08.2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 1c do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - uzupełniającymi założeniami i wytycznymi Zamawiającego nieodstępujących w sposób istotny od projektu budowanego i warunków pozwolenia na budowę, stanowiącymi Załącznik Nr 1d do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 6-11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 6) Umowy o podwykonawstwo, a także dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń, następujące wymagania: a) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności wykonawcy względem zamawiającego; b) termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni; c) umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach koordynacyjnych, jeśli temat narady dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; d) w umowie musi zostać wskazana osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; e) umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; f) zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą; g) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem zakresu robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; h) termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą; i) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także umową zawartą pomiędzy wykonawcą i zamawiającym. 7) W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 8) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 10) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 12) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia. Termin i miejsce określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213316-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 3. Wadium ustala się w wysokości: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100), 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 z adnotacją Wadium – ZP/INW/10/19 – Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie. 7. Dowodem wniesienia wadium będzie kopia polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. Dowód ten należy dołączyć do oferty. 8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 310 ze zm.) należy dołączyć do oferty. W przypadku składania oferty w formie pisemnej (papierowej) dokument ten należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium – ZP/INW/10/19 - Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej dokument wadium należy przekazać w oryginale w formie pisemnej, oznaczony jak w przypadku składania oferty w formie pisemnej (papierowej) lub w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę. 9. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do upływu terminu składania ofert. 10. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie, w przetargu nieograniczonym na „Dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie”, postępowanie nr ZP/INW/10/19. 11. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach