Przetargi.pl
Remont ul. Ogrodów Działkowych wraz z łącznikiem (działki ewid. nr 12, 4, 6/10, 6/8 obręb 36 Wołomin)

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  REGON: 013269640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Ogrodów Działkowych wraz z łącznikiem (działki ewid. nr 12, 4, 6/10, 6/8 obręb 36 Wołomin)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Ogrodów Działkowych wraz z łącznikiem (działki ewid. nr 12, 4, 6/10, 6/8 obręb 36 Wołomin) w następującym zakresie:1.W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:1) wykona roboty przygotowawcze; 2)wykonana roboty ziemne; 3) wykonana nawierzchnię z betonu asfaltowego; 4) wykona humusowanie wraz z obsianiem trawą;5) opracuje dokumentację powykonawczą w 1 egz.; 6) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, na warunkach określonych PPU;7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach określonych w PPU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach