Przetargi.pl
Remont toalety w budynku Urzędu Skarbowego w Świdnicy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont toalety w budynku Urzędu Skarbowego w Świdnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalety w budynku Urzędu Skarbowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3. Nieruchomość stanowi przedmiot trwałego zarządu Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. 2. Zakres robót określa przedmiar robót oraz rzuty toalety (stan istniejący, projektowana zmiana) i obejmuje m.in.: 1) rozebranie wykładzin ściennych z płytek i posadzek z płytek, 2) wykucie z muru ościeżnic stalowych, 2) ułożenie płytek kamionkowych, 3) zamontowanie ścianek i drzwi wc systemowych, 4) zamontowanie ustępów, umywalek, baterii umywalkowych, uchwytów uchylnych przy wc, 5) wykonanie niezbędnej przeróbki instalacji elektrycznej oraz podłączenie urządzeń wraz z wymianą osprzętu, 6) malowanie pomieszczeń. Zakres robót nie obejmuje przewijaka ściennego (rys. nr 2, poz. 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót i rzuty toalety (stan istniejący i projektowana zmiana), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 1 do SIWZ), niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowienia zawarte w Projekcie umowy – (Załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1) SIWZ. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach