Przetargi.pl
„Modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z zakupem systemu kompleksowej obsługi Rady Miejskiej, w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”.

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
  REGON: 52605000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.klodzko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z zakupem systemu kompleksowej obsługi Rady Miejskiej, w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej tj. przebudowa instalacji teleinformatycznych w budynku Ratusza Urzędu Miasta w Kłodzku oraz przeprowadzenie instruktarzu zgodnie z Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1 System Okablowania Strukturalnego LAN 2 System Zasilania Dedykowanego 3 Urządzenia Aktywne, szt. 6 4 System Klimatyzacji 5 System SSWIN 6 System AV (E- Rada Miejska) 7 Niezbędne prace aranżacyjne 8 Demontaż istniejącego okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami które nie będą potrzebne po wykonaniu nowej sieci. Szczegółowe parametry oraz wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający opisał również posiadane urządzenia i oprogramowanie, z których dostarczany w ramach przedmiotowego zamówienia sprzęt i oprogramowanie muszą współdziałać. W miejscu, gdzie przedmiot zamówienia nie jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający zastrzega, że każdorazowo dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zobowiązany będzie wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, usługi i/lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi komponentami proponowanego rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważny artykuł winien być określony z nazwy oraz poprzez podanie nazwy producenta. Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje techniczne, równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w zakresie opisanym w Załączniku nr 9: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 zarabianych metodą beznarzędziową, jeśli wszystkie żyły zostają zaterminowane jednocześnie, poprzez ręczne zamknięcie obudowy modułu o konstrukcji „motylkowej”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 posiadających certyfikat tylko jednego niezależnego laboratorium badawczego, pod warunkiem że przedstawione zostaną, na etapie realizacji umowy, certyfikaty jednego laboratorium w dwóch konfiguracjach połączeń tj. Permanent Link oraz Channel. Certyfikaty te poza modułem muszą obejmować również oferowany kabel instalacyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli krosowych 24 portowych o wysokości 1U, bez możliwości zamontowania do ich frontu prowadnic kabla, pod warunkiem zastosowania bocznych uchwytów kabli montowanych do szyn Rack na wysokości panelu. Zamawiający dopuszcza kabel instalacyjny posiadający certyfikat niezależnego laboratorium Force Technology Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Obowiązek zabezpieczenia terenu/obszaru (w tym pomieszczeń) wykonywania prac spoczywa na Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania rozruchu i pierwszego uruchomienia instalacji oraz przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i odbiorów przed przekazaniem instalacji do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000 zł/ brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie /o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją „Wadium – modernizacja infrastruktury sieciowej – budowa innowacyjnych e-usług. 3. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 4. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach Wykonawca składa wraz z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz z terminem składania ofert. 5. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy PZP. 6. Oferta, która nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną załączniki. 2) Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6. 3) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy złożyć wraz z ofertą)-wzór w siwz, załącznik nr 7. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro 2019 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach