Przetargi.pl
„Remont toalet na parterze w budynku C3 i C4 Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont toalet na parterze w budynku C3 i C4 Uniwersytetu Rzeszowskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont toalet na parterze w budynku C3 i C4 Uniwersytetu Rzeszowskiego” Zamówienie zostało podzielone na 2 niezależne części / zadania: Zadanie nr 1: „Remont toalet na parterze w budynku C3 Uniwersytetu Rzeszowskiego” Zadanie nr 2: „Remont toalet na parterze w budynku C4 Uniwersytetu Rzeszowskiego” Szczegółowy zakres prac jaki należy wykonać przedstawia Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące Wadium: • Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: Zadanie nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie nr 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) • wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: i. pieniądzu; ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; iii. gwarancjach bankowych; iv. gwarancjach ubezpieczeniowych; v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości • w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta bankowego: 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002 z adnotacją: „Wadium do postępowania ZP/UR/112/2019 do części nr ….” Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina). • w przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. • Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 u. Pzp • Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a-5 u. Pzp • Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. • wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać co najmniej następujące informacje: 1) nazwa Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia lub sygnaturę (znak) postępowania; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji (nie dotyczy wpłaty w gotówce); • Gwarancja / poręczenie zapłaty wadium, musi obejmować cały okres związania ofertą, liczony od momentu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w trakcie postępowania zostanie zmieniony termin składania ofert, gwarancja / poręczenie powinna/-o obejmować cały okres związania ofertą, liczony od przesuniętego terminu składania ofert. Gwarancja /poręczenie nie obejmująca/e całego okresu związania ofertą – uważane jest za niewniesienie wadium. • Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie niniejsze oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Pełnomocnictwo/-a w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (w przypadku działania przez pełnomocnika); 4. Kosztorys ofertowy ze wskazaniem materiałów przewidzianych do wykonania prac ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach