Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bieszczadzki Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 38-713 Lutowiska, Ustrzyki Górne 19
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 610 650 , fax. 134 610 650
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bieszczadzki Park Narodowy
  Ustrzyki Górne 19
  38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 134 610 650, fax. 134 610 650
  REGON: 18079217400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bdpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego schroniska na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku istniejącego schroniska na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” polegające na wykonaniu zgodnie ze specyfikacją techniczną następującego zakresu robót i czynności: a. dla I etapu robót , w zakres którego wchodzą roboty: Wg przedmiaru na roboty budowlane, w elementach: 1. Przygotowanie drewna konstrukcyjnego i składowanie w odpowiednim do przechowywania miejscu wskazanym przez oferenta w ofercie (magazynie wykonawcy). Elementy powinny obejmować wskazane w przedmiarze elementy przeznaczone do: 1. Konstrukcji drewnianej ścian parteru (pozycje 6.1- 6.15 i 6.19 przedmiaru robót) 2. Konstrukcji drewnianej stropu parteru (pozycje 7.1- 7.4 przedmiaru robót) Odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod względem ilości i jakości dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Na potrzeby odbioru wykonanych Wykonawca złoży w magazynie konstrukcję ścian i stopu parteru. Odebrane partie materiału muszą być przez Wykonawcę złożone oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po zakończeniu okresu składowania i przetransportowaniu na plac budowy można je było łatwo rozpoznać. Wykonawca zapewni w magazynie odpowiednie warunki składowania tak, aby materiał nie uległ deprecjacji i zachował parametry i właściwości określone w STWiORB. Materiał budowlany z usterkami nie może być wysłany na budowę. Po zakończeniu okresu składowania i przetransportowaniu na plac budowy komisja wyznaczona przez Zamawiającego dokona ponownego sprawdzenia ilości i jakości materiałów przeznaczonych do budowy. W przypadku wystąpienia usterek i wad w materiale przetransportowanym na plac budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia wadliwego materiału, materiałem identycznym, co do jakości i ilości. b. dla II etapu , w zakres którego wchodzą roboty : Wg przedmiaru na roboty budowlane, w elementach: 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe 2. Roboty ziemne - piwnica 3. Kondygnacja piwnicy - (fundamenty, ściany i strop piwnic) 4. Roboty ziemne przyziemia 5. Fundamenty przyziemia 6. Roboty zewnętrzne - odwodnienie 10. Konstrukcja drewniana ścian parteru (roboty budowlane na miejscu budowy) 12. Konstrukcja drewniana stropu parteru (roboty budowlane na miejscu budowy) 13. Poddasze 14. Dach - konstrukcja więźby 15. Dach - pokrycie, obróbki, rynny i rury spustowe 16. Kominy i piece 17. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 18. Transport materiałów i urządzeń z przełęczy Wyżnej na plac budowy przy użyciu naziemnych środków transportu i/lub śmigłowca Wg przedmiaru na instalacje sanitarne i co, w elementach: 1. Oczyszczalnia ścieków w obiekcie 2. Transport łamany - materiałów do oczyszczalni 3. Przyłącz wody 4. Kanalizacja deszczowa 5. Przyłącz kanalizacji sanitarnej c. dla III etapu , w zakres którego wchodzą roboty : Wg przedmiaru na roboty budowlane, w elementach: 1. Posadzki i podłogi 2. Tynki, okładziny, malowanie 3. Taras z wiatą 4. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna Wg przedmiaru na instalacje sanitarne wewnętrzne i co, w elementach: 1. Instalacja wodociągowa 2. Instalacja kanalizacyjna 3. Transport łamany - materiałów do instalacji sanitarnych 4. Instalacja c.o. 5. Kotłownia 6. Transport łamany - materiałów do instalacji co Wg przedmiaru na instalacje elektryczne i fotowoltaiczne w elementach: 1. Farma PV (fotowoltaiczna) i agregat prądotwórczy -Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych; wyrównywanie terenu pod farmę PV oraz konstrukcje stołów ze stali z magnezem , uziemienia ochronne stołów i połączenia uziomem fundamentowym budynku 2. Inne instalacje elektryczne 3. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2.Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.t.j.z2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 5)zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a/odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b/nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c/zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d/Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6)Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4.Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium do przetargu–przebudowa schroniska na Połoninie Wetlińskiej. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19 - sekretariat dyrekcji w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację: Wadium do przetargu – przebudowa schroniska na Połoninie Wetlińskiej oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 1)nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego 2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 01.07.2019 r. do godziny 10:00, przy czym : •Wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. •Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 5.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiającyzwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: -jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz: -jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie nie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach