Przetargi.pl
REMONT STRAŻNICY OSP GRZEGORZOWICE SŁUŻĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU MIESZKAŃCÓW GMINY WAŚNIÓW

Gmina Waśniów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-425 Waśniów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 646 026, , fax. 412 646 028
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Waśniów
  Rynek 24
  27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 646 026, , fax. 412 646 028
  REGON: 29191983700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,wasniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT STRAŻNICY OSP GRZEGORZOWICE SŁUŻĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU MIESZKAŃCÓW GMINY WAŚNIÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wewnętrzny remont budynku OSP Grzegorzowice o powierzchni 103,98m2 Szczegółowy opis wszystkich robót dla przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach robót (załącznik nr: 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr: 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), oraz Dokumentacji Technicznej (załącznik nr: 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Kwestionariusz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); b) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach